සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශණය at Aparekka Maha Vidyalaya

සුවහසක් දරුවන්ගේ නෙත් පෑදූ අපරැක්ක මහා විද්‍යාලයට වසර 143ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් සංවිධානය කල අප්‍රැකු විදුමව් අභිවන්දනා 2019 වැඩසටහන් මාළාවේ රටට ජාතියට ගමට පාසලට සෙත් පතා සිදුකල සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ දම් දෙසුම පසුගිය 12 වනදා තුන් යම් රාත්‍රියක් මුලුල්ලේ අපරැක්ක මහා විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේ මනරම් ලෙසින් තැන්වූ මණ්ඩපය තුලදී සිදු කරනු ලැබුවා.

හේවිසි සහ වෙස් කණ්ඩායම් සමගින් අලංකෘත විචිත්‍රවත් පෙරහැරින් පින්වන්ත මහ සඝ රුවන විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයට වැඩම කරවීමෙන් අනතුරුව මංගල ප්‍රදීපය සහ මණ්ඩපය වටා වූ පහන් දැල්වීමෙන් අනතුර්ව පිරිත් පින්කම ආරම්භ කරනු ලැබුවා.

මෙම අවස්ථාවට වන්දනීය මහා සංඝරත්නය ප්‍රමුඛ සම්භාවනීය ආරාධිතයන් රැසක් මෙන්ම මෙම කටයුත්තට දැවැන්ත ශක්තියක් වූ විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් අදි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රදේශවාසී ගම්වාසී ජනතාව මෙන්ම පාසල් දුවා දරුවන් එක්ව සිටියා.

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVseRRTEI62iHHPpvbMfiw7syNkESssUkipo4w5g0%7E%3BuQFOO0FiPsXEHY3pTDr34muyNBu5wlQN1GnSf0CIkrviqb9rngYdWpSbo7MF5D%7E_nRByRkBoy0airOYmFX1lkzdpE05Eb1ILeTmKepOGvhNuvFe6cIViW%7E%3Bd3ImNnYdN3IjkWD2p%7E%3Bw3FeIOydcPt1ym%7E%3BcTiOrhdDlVSmXHb%7E%3BQWNRCqPIASqmdhXwglMNUHh6mvlWKDLyoblltlNWtYuwY32%7E_4kATwvmUDqDddWZrx6cpm4krQBkqH299wVPWGyxTZEypQEPkGKEdSdFWAqa%7E_k2KIBst4VcfSRB9BjMbVvWk2e1jdpNDD1vUJVicY4NynHQHhVbPDoC3QgcPrQQh%7E%3BCp3UGHiRHA5iLPObKGoGtwoEc0ZfDm19S4p2ljaHC2IDV4MGbw8C%7E_1rIvlPLEX%7E_EbEMYS8q2pEE7s%7E_MIps0CyAfQRdn2w6xvumyXbIFw%7E_kAkAqS5ADI08cleFDpBpWxdWaIz1kjKWsPpyDFG2nTLLrJjdLDa773uiskGD74qVTyDrAJqyaygcimk7t1M3ggfdLOTYqCpdhyG4FMVCSGRjF0uDBFCPvE5pHGYXiMPhMG3np4Gt9LUcDoWk9JTsCkOhPLIVfchZHwu2ge1Qb385wo5bHrJ7A1Rz5RvOGq3vIouMpOIkJQbR3d6KPPFr5%7E_fJNQDVAfT60K7rgzzGcbcKN3ihfQpEGLxob2MaEK7nJlXD%7E_%7E_IrGKlEFYqtUv4wFTvxm6BTX%7E_GKzhW%7E%3BKw7XDlrXFseKSd6K6ZB9vEjIa13CrvUe9k%7E_n0jGBe%7E%3Bhqchxi6gDZy29aACS6AJlBQRyb40mjUyr2hM4CyeGh03p%7E%3BrdsEjjkrjG%7E%3B7AkkEkgZd2YaP8b6m4kTAI7eKNzDVD7EaPNYuJBQ0xP4dJPkl9bpXPQM5OD%7E%3BUgZjxVSHgQb2NJb4bXvvdkIoA2fu%7E_SCum%7E%3BRqraUyvsba3hB5%7E_%7E_mAaTD8I0Vh8gmlYjuwPRYoYfazTSSQWSPw6bcNwu5XShvEjro980q4%7E_Q2kGDXo5wocX3kDDC98OLECzDXrspw7It1Fh0JjssyZJzwy8adlPQaBqAxaYxU5jUTPc7a3z7EufpGD0Umf0Pv6h5x%7E_R%7E_KDJje8KTD8%7E%3BjZnlU7Irdt8Odc8GHudjwaOxozKoUFb6AoITsYGcK35XMg0K6uNWhjk%7E_5gibTZ%7E_SbU6cSxXcwetzhwYenoe61lw54TKGY%7E%3BnYx%7E%3BgkR2UFkn7sYxs8bhvmf%7E_r3P5Unqpf0Frl0Oj2dps%7E_JexprDJbOYDtGp2dsHSO6faOkBzE5xBqfGo%7E%3B91EjnrJjcFXhh3V9KGpKqtvoHEJmErw%7E-%7E-.bps.a.2426808370974434&type=1&xts%5B0%5D=68.ARBQlVwA6iC5Xn5C_-rRMtEs5Uc1zVY6OHEF-G140W9qgRAjkh8P-t2_BVRqHmb1LkUK4VUIgtwqw8f-H_xIf2J5KyqgQlDYKJAp6h2WBey_Z_U8QrRkPqwAEzMGnX998hHX6BeJceF17Sn4CQaEnNpPAoNvSH6487gfWqv0X5Yave1w3ZXCtjtWtW5vcuD04rGBfm1M61WmhKl0-cgZQGyrrjsdEihz8ytLVW2FKbi6Svf9R1dY99WUiLSf5TEGVXg8XUbEk4qrikEuEs-zwLb9ENdSIMxPxK16vEQuRNK9r3XEgIjLdmhKtG4D8hPBccWIUMVPkQ137W2hl9MCy0cd7je0TUt49yJo1r1ZFwjxYlH2UDO8-SNpSqgh3LhLNxxEKUTRwY2TgRI9qx4oAawZk1II5bF7TjI9EdszfdC9xtv-jJ5ivojVlOoii0-9orug2rHh_62Pkv2X31rJCe7HkVHf4E_OHfcJeSr1iu5brq9xsgEzUGfjymkeFJnmlDFmR5AoB1I5an7y3_V2Pn8e0bLGIMfp6V66MFrna8Ap0VLKvQ&tn=HH-R

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *