භාව – ආරාධනා 2 Program at NSBM

NSBM හරිත සරසවි නගරයේ 19.1 සිසු දරුවන්ට රසවින්දනය තුළින් යහපත් ධනාත්මක ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් NSBM ශිෂ්‍ය සුබසාධන සංගමය( Student Wellbeing & Health Association) මඟින් සංවිධානය කරන ලද ‘ භාව – ආරාධනා 2 ‘ වැඩසටහන අතිසාර්ථකව නිමාවට පත් කරන ලදී . 
මෙම වැඩසටහන ‘ දේශීයත්වය සහ නවීනත්වය ‘ යන තේමාව යටතේ ප්‍රවීණ කලාවේදි සහන් රන්වල ශූරින් සහ රන්වල බලකාය විසින් මෙහෙයවනු ලැබීය.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.413281602582059&type=3&xts%5B0%5D=68.ARAyBa3UTmKVvjv64bU3ityg6YJm9Xu7igXD5JiDMzvCGQddYeHIbeK_961GmGgOhXfd7nVnG4xWpWbQXoaJ-SkTQEtW95OGXy5HZM0CnunLbLMsnuQVMUGfXagwQlAMWZ3rFhraTqsCd4q4A4TSYlewybc4L4PnGaH9YEHQuliqwq8GRLNuNGya8shrmELkUwTNXDIMGbRXUSzERUB5ZTkzzyyokFkEHIxCP3ixfQk8PRngzcmc3MQoxf7NhbdHamNFrmRnlOVAVBAKKrMLbbq1djlexbq-vTQ4YDuiIkwbV5bALwTNcYoVX721c1DeZTZ9HltFVEWujAKZsAVBYMtuT4nlEMd8i5HQvIrN3Xh_dNvGv3gDm-gS4pUHBqiXtwktoVlL8Zp2p61C6E0QIo48BCTzUxC2C0E970a3AX6Ii62_iWFv1KcCloLqhuBKcmSTnuIaY9Vdk0UVUuagMOL0r6PTxFMNqTB5PuceeFhM1qgtBHEeTQv9fMADmLxGCS1Z-ybObBLpmN1m7ESZg62JWwPVm93KVRHX3TDXO2ykTmovlvFPKftHqxp4yVO2wM3xkkQ2&tn=-UC-R

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *