HNDA – Entry Requirement (සුදුසුකම්)

වාණිජ අංශයේ උසස් පෙළ පෙනී සිටි සිසුන් විසින් විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශයට අදාල අවම සුදුසුකම් සපුරාලිය යුතුය.

සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂය සදහා සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් අවශ්‍ය වීම.

අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය : 2019-03-01

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *