බණ්ඩාරනායක නවක නායකවරුන්ගේ විවිධ ප්‍රසංගය

News from Facebook


ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විදුහලේ නායකවරුන්ගේ විවිධ ප්‍රසංගය නොබෝ දින පවත්වන ලදී.

එහි චායාරූප මෙතනින්>>>

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1935430476505491&type=3&xts%5B0%5D=68.ARArXkPFMWDLc2kh1kQnSuUDF5ZaWs8Gn1ILaTg_iQWE3y34Q1Ii7TEeHFFhYzJeNSs_JjZKXT9IwC7HdVrWkI3lj8F6rZNUh976qroCDBU1WwhYMQIQ7TU1M1NbLlwFH2y934BZdS62-Dd0mtxKqJtLPBiHD3FOOZiujan1H8BPxgvW2rCKJKXdNdTbeWRdufcou5qEJxmOUZlfbitPGIxn_wI07bbIYXDpXogaeMvlr9p6y9JF64h_tnKCfXKUGJhUNgH5RFRi-R9tZli87_IaPyn-dseYi-aUY8ZxC9GMScC1hJXTsHfJurTNhPSpVg2xJ5oS9qQMHd2LdWBGemPXGPZclgarmJcG1mwT7M9NEqN7KC57lrcgujgsRUznJk2BmNlIrQx07jjZXUKOTSaGDWmNGHDvz3wbMsIBaAE7bu2Uj27UGS0h8I6paGyxFyHlQktLcFfz6tRahYzgl7BHZkDh96IYKNilbjOzn8m_7HwfPOHxcqI2dxzliY5qVjO0eF8YLCePCQ5VJ-z9hWqaGXdU_93d7PCM&tn=-UC-R

Leave a comment

Your email address will not be published.