දුරුතු පොහෝ දින පූජාව

ෆේස්බුක් වෙතින්

ශ්‍රී සද්ධර්මෝදය දහම් පාසලේ දුරුතු පොහෝ දින ආලෝක පූජාව සහ දන්සල දහම් පාසල් දරුවන් විසින් පැවැත්වූ අයුරු .

පින්තූර>>>

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *