තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ පිංකම

තොරතුරු ෆේස්බුක් ඇසුරෙන්

තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ වාර්ෂීක පිරිත්කම ඉකුත් දින අති උත්කර්ෂවත් ලෙස පවත්වන ලදී.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.695162427545127&type=3&xts%5B0%5D=68.ARAQ_FS355DuO9B7yxkaG_Dw2w5QU-BM8DqseVANaWyiJU9IZxLvmKBCH1AyKA7Sltj7EkPoggaVPBIk_Jq1m8cETJzPn1AQp9gSe8M7PUKtblhsm5REmc0Mg8OolWNxqucaFeNfGELViNkBKYmZxH7jqAQvpurEWqro5qgjq9e4r-sWZW1bBiviM0v2FAQ7tXTTqxQUu8pqLKoKmvEgak-TnpqRg_0XKnV5Us6mPfVUXq9RXfpbI94Nwb_XIaxxHPhZjLQiOIlEPdfRwebviVWz0KLMbPyTuuTr6eFFz7kID1xN_Kp27QHjhpb99Esw32OMKOeThsipmrFNg4RRR7meyu2BKOLp0d1by8fYMVtCJHVJByXxP4c5q4RnLECVp7TdtvKlPpXpdkk6GbuI0hr-U17WmFzj3tXIpgn-PO-9Rkr38ZmZhrpEHr2h8pZfN2wkoJfOVfNwoVVQ&tn=-UC-R

සම්පූර්ණ තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න>>>

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *